Zmluvy 2022

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
115 1539.22 Poistenie bytových domov (Ťatliakova 1786, Ťatliakova 1783, M. Hattalu 2973, Ľ. Štúra 2297, Mládežnícka 348) Dopoistenie bytového domu Mládežnícka 348 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700
116 1540.22 Zmluva číslo: 172022 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odovzdávanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
117 1541.22 Dodatok č. 1 Platenie nájomného BHAS a. s., Vavrečka 311, 029 01 Vavrečka, IČO: 51312794
118 1542.22 Dodatok č. 2 Cena za Dielo CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911
119 1543.22 Zmluva na štiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2022 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty - z odrezkov z píl a palivového dreva Štefan Grenčík, Krasňany č. 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260
120 1544.22 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2022 Predaj, dodávka drevných odrezkov František Kolenčík - Drevo výroba, Jasenovská 797, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 35095563
121 1545.22 Zmluva č. D2/2022 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia JAD Trans, s. r. o., Lehotská 1236, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 52660664
122 1546.22 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2022 Predaj, dodávka drevných odrezkov ORAVA DREVO, s. r. o., Dlhá nad Oravou 265, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 50455265
123 1547.22 Zmluva č. D1/2022 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857
124 1548.22 Dodatok č. 9 k zmluve č. 20061206/5425 Modelové riešenie dátových služieb DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493