Aktuality

Vážený odberateľ tepla,

dňa 9. 1. 2023 vyhlásilo MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Výzva pre dodávateľov tepla bola vyhlásená v súvislosti s vykonávaním nariadenia vlády SR č. 464/2022 a 523/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Oprávneným žiadateľom dotácie je regulovaný subjekt (TEHOS, s. r. o.), ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválilo cenu tepla cenovým rozhodnutím. Spoločnosti TEHOS bola cena tepla na rok 2023 schválená dňa 8. 12. 2022 s platnosťou od 1. 1. 2023. Tým bola splnená podmienka účasti na Výzve.

Vážený odberateľ, na základe tejto výzvy bude spoločnosť TEHOS, s.r.o. v roku 2023 fakturovať dodávku tepla pre odberateľov nasledovne:

Odberatelia v nebytových priestoroch:

VZ ceny tepla = 0,1378 EUR/kWh

FZ ceny tepla = 229,259 EUR/kW x 8572,72 kW/45 435 000 kWh = 0,0433 EUR/kWh

JH = 0,1378 + 0,0433 = 0,1811 EUR/kWh = 181,1 EUR/MWh

V zmysle výzvy je limit nárastu ceny tepla v roku 2023 pre odberateľov v bytových priestoroch je vo výške schválenej pre rok 2022 zvýšenej o 20 EUR na MWh.

JH z r. 2022 je 103,4 EUR/MWh a zvýšenie o 20 EUR/MWh. JH pre rok 2023 bude 123,4 EUR/MWh.

Odberatelia byty (spoločenstvá a pod.):

VZ = 80,1 EUR/MWh (0,0801 EUR/kWh) – upravená podľa NV SR

FZ = 43,3 EUR/ MWh (0,0433 EUR/kWh) = 229,259 EUR/kW  – schválená pre rok 2023

JH = 123,40 EUR/MWh (0,1234 EUR/kWh)

Ceny sú vrátane DPH.

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2023:

Tepelný okruh Banisko: fp-czt = 0,59

Tepelný okruh Obrancov mieru: fp-czt = 0,68

Tepelný okruh Ľudovíta Štúra: fp-czt = 0,27

Tepelný okruh Mierová: fp-czt = 0,33

Tepelný okruh Bysterec: fp-czt = 0,19

Tepelný okruh Matúšková: fp-czt = 0,22

Tepelný okruh Nemocničná: fp-czt = 0,25

Tepelný okruh Brezovec: fp-czt = 0,29

 

faktor CO2:

Tepelný okruh Banisko: fCO2 = 0,29 kg/kWh

Tepelný okruh Obrancov mieru: fCO2 = 0,33 kg/kWh

Tepelný okruh Ľudovíta Štúra: fCO2 = 0,07 kg/kWh

Tepelný okruh Mierová: fCO2 = 0,11 kg/kWh

Tepelný okruh Bysterec: fCO2= 0,03 kg/kWh

Tepelný okruh Matúšková: fCO2 = 0,04 kg/kWh

Tepelný okruh Nemocničná: fCO2 = 0,03 kg/kWh

Tepelný okruh Brezovec: fCO2 = 0,08 kg/kWh

Drevná štiepka (OZE)/Zemný plyn (fosílne palivo):

r. 2022 …… 79,15 %/20,85 %

r. 2021 …… 75,98 %/24,02 %

r. 2020 …… 80,39 %/19,61 %

r. 2019 …… 74,21 %/25,79 %

r. 2018 …… 81,31 %/18,69 %

r. 2017 …… 83,62 %/16,38 %

Drevná štiepka (OZE)/Zemný plyn (fosílne palivo):

85,41 %/14,59 %

Palivový mix na jednotlivé okruhy:

Banisko:
štiepka – 0 %
plyn – 100 %

Obrancov mieru:
štiepka – 0 %
plyn – 100 %

Ľ. Štúra:
štiepka – 84,17 %
plyn – 15,83 %

Mierová:
štiepka – 72,77 %
plyn – 27,23 %

Bysterecká:
štiepka – 98,10 %
plyn – 1,90 %

Matúškova:
štiepka – 96,86 %
plyn – 3,14 %

Brezovec:
štiepka – 100 %
plyn – 0 %

Vzhľadom k tomu, že vyúčtovania tepla za rok 2023 už prebiehajú a systém a výpočet údajov by mal byť pre všetkých výrobcov  rovnaký, dovoľujeme si odporučiť  aby MH SR vydalo „Usmernenie“  o informácii o palive a súvisiacich emisií skleníkových plynov pre rok 2023 a to uviesť v ňom, že údaj bude obsahovať palivový mix zdroja tepla vyjadrený v percentách a odkaz  na  priemerné hodnoty emisných faktorov a výhrevnosti vybraných palív za Slovensko použité pri energetickej bilancii emisií skleníkových plynov určené metodikou zdola nahor, uverejnené na web stránke MŽP SR :

https://www.minzp.sk/klima/obchodovanie-emisnymi-kvotami/stacionarne-prevadzky/

pre rok 2023 link:

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/ets/svk_ef_ncv_energetika_2021-2022.pdf