Poruchy a odstávky

Vážený odberateľ,

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny na kotolni Banisko, prerušíme dodávky tepla do všetkých odberných miesta (na ohrev pitnej vody OPV) na ulici Chočská. Prerušenie dodávky tepla bude dňa

02.08.2022, od 07,30 hod. do 17,30 hod.

Naša spoločnosť bude zároveň hľadať možnosti ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vážený odberateľ,

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu začiatku modernizácie a potrebných úprav na potrubí v priestoroch kotolne Bysterecká prerušíme dodávky tepla do všetkých odberných miest (na ohrev pitnej vody – OPV) sídliska Veľký Bysterec. Prerušenie dodávky tepla bude v dňoch

02.08.2022, od 02,00 hod. až 03.08.2022 do 05,00 hod.

Naša spoločnosť bude zároveň hľadať možnosti ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť.

 

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vážený odberateľ,

spoločnosť TEHOS, s. r. o. v spolupráci s víťazom verejného obstarávania spoločnosťou  ORAVING, s. r. o. tento rok začala realizovať eurofondový projekt „Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín, Bysterec“.

Projekt pozostáva z výmeny časti poddimenzovaných predizolovaných rozvodov tepla, zmenu napojenia obytných domov na Sihoti, pôvodné zapojenie obytných domov na Sihoti a pôvodné potrubie spôsobovalo nutnosť prekurovať rozvod a tým zvyšovať straty na potrubí. Ďalšie práce budú prebiehať na riadiacom systéme odovzdávacích staníc (pre súčasný riadiaci systém už nie je možné zabezpečovať náhradné diely) a hydraulickom vyregulovaní sústavy na okruhu zdroja CZT kotolne Bysterecká. Všetky tieto činnosti sú smerované na zvýšenie energetickej efektívnosti výroby, distribúcie tepla a zvýšenie bezpečnosti dodávky tepla.

Táto modernizácia je spolufinancovaná z Operačného programu – kvalita životného prostredia, Európske štrukturálne a investičné fondy v pomere 15 % TEHOS a 85 % Európske fondy.

Preto si Vás  preto upozorňujeme, že realizácia eurofondového projektu sa nezaobíde bez prerušenia dodávky tepla, obmedzení v doprave, parkovaní a pohybe osôb. Najväčšie obmedzenia v doprave predpokladáme na ulici Bysterecká medzi bytovými domami 2066 až 1207. Najväčší rozsah výkopových prác a obmedzenia pre obyvateľov bytových domov predpokladáme na ulici Okružná 2058, 2059, 2064, 2065, ulici Bysterecká 2066. Realizácia výmeny riadiaceho systému a armatúr hydraulického vyregulovania bude na všetkých odberných miestach vykonávaná priebežne a o termíne budete informovaný vylepením oznamu na chody bytového domu.

Chceme  Vás uistiť, že naša spoločnosť vynaloží všetku snahu, aby obmedzenia a hlavne obmedzenia v dodávke tepla do Vášho odberného miesta boli v čo najmenšom rozsahu.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.