Poruchy a odstávky

Vážený odberateľ,

spoločnosť TEHOS, s. r. o. v spolupráci s víťazom verejného obstarávania spoločnosťou  ORAVING, s. r. o. tento rok začala realizovať eurofondový projekt „Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín, Bysterec“.

Projekt pozostáva z výmeny časti poddimenzovaných predizolovaných rozvodov tepla, zmenu napojenia obytných domov na Sihoti, pôvodné zapojenie obytných domov na Sihoti a pôvodné potrubie spôsobovalo nutnosť prekurovať rozvod a tým zvyšovať straty na potrubí. Ďalšie práce budú prebiehať na riadiacom systéme odovzdávacích staníc (pre súčasný riadiaci systém už nie je možné zabezpečovať náhradné diely) a hydraulickom vyregulovaní sústavy na okruhu zdroja CZT kotolne Bysterecká. Všetky tieto činnosti sú smerované na zvýšenie energetickej efektívnosti výroby, distribúcie tepla a zvýšenie bezpečnosti dodávky tepla.

Táto modernizácia je spolufinancovaná z Operačného programu – kvalita životného prostredia, Európske štrukturálne a investičné fondy v pomere 15 % TEHOS a 85 % Európske fondy.

Preto si Vás  preto upozorňujeme, že realizácia eurofondového projektu sa nezaobíde bez prerušenia dodávky tepla, obmedzení v doprave, parkovaní a pohybe osôb. Najväčšie obmedzenia v doprave predpokladáme na ulici Bysterecká medzi bytovými domami 2066 až 1207. Najväčší rozsah výkopových prác a obmedzenia pre obyvateľov bytových domov predpokladáme na ulici Okružná 2058, 2059, 2064, 2065, ulici Bysterecká 2066. Realizácia výmeny riadiaceho systému a armatúr hydraulického vyregulovania bude na všetkých odberných miestach vykonávaná priebežne a o termíne budete informovaný vylepením oznamu na chody bytového domu.

Chceme  Vás uistiť, že naša spoločnosť vynaloží všetku snahu, aby obmedzenia a hlavne obmedzenia v dodávke tepla do Vášho odberného miesta boli v čo najmenšom rozsahu.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.