Zmluvy 2021

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
73 1496.21 Dodatok č. 1 k Zmluve o diele Celková cena za dielo CHASTIA s. r. o. Košická 3646/68 058 01 Poprad IČO: 36490911
74 1497.21 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby "energetický Internet veci - eIoT" Technická špecifikácia služby a Ceny CHASTIA s. r. o. Košická 3646/68 058 01 Poprad IČO: 36490911
75 1498.21 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 01/2000 - Sa Ukončenie Zmluvy o dielo č. 01/2000 - Sa ReSKoN Chočská 1540/27 - 6 026 01 Dolný Kubín IČO: 10996036
76 1499.21 Zmluva o dielo Dodávka a montáž elektroinštalácie Rekonštrukcia HR - hlavného rozvádzača NN rozvodne EMU elektro s. r. o. Nám. SNP 15 974 01 Banská Bystrica IČO: 36867322
77 1500.21 Zmluva na štiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2021 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty - z odrezkov z píl a palivového dreva Cor Trade, s. r. o. Radlinského 1716 026 01 Dolný Kubín IČO: 50387863
78 1501.21 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín IČO: 00314463
79 1502.21 Zmluva o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 52/21/HGM - S Prevzatie, preprava a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov HGM - Žilina, s. r. o. Stárkova 26 010 01 Žilina IČO: 36390119
80 1503.21 Rámcová zmluva č. 01/2021 Odborné prehliadky a odborné skúšky (vonkajšie prehliadky, vnútorné prehliadky, tlakové skúšky, skúšky tesnosti) vyhradených tlakových zariadení (tlakových nádob, kotlov) PRESCONT, s. r. o. 013 11 Porúbka 96 IČO: 36437352
81 1504.21 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2021 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán Oravský Podzámok č. 244 027 41 Oravský Podzámok IČO: 43056687
82 1505.21 Zmluva č. D1/2021 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák Oravské Veselé 60 029 62 Oravské Veselé IČO: 37045857