Zmluvy 2020

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
22 1495.20 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Internet DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
23 1494.20 Rámcová kúpna zmluva č. 1423/2020 Kyslík, acetylén PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina 8, IČO: 45626634
24 1493.20 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Vecné bremeno Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 a JL Real Estate, s. r. o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52777995
25 1492.20 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM karta Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
26 1491.20 Rámcová kúpna zmluva zo dňa: 20. 06. 2019 Odber motorovej nafty na ČS VOMS SK VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902
27 1490.20 Zmluva o dielo č. 881505272 Komplexná starostlivosť o informačné systémy, kancelársku techniku a softvér SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
28 1489.20 Zmluva o dielo č. 2020040 Kamerový monitorovací systém Juraj Hampel, Medzihradská 1337/68, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44938896
29 1488.20 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
30 1487.20 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2021 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
31 1486.20 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2021 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Valignum group, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996