Zmluvy 2019

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1444.19 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1443.19 Dodatok č. 8 k zmluve č. 20061206/5425 Rýchly Optic FTTB internet DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1442.19 Dodatok č. 7 k zmluve č. 20110110/18053 Rýchly Optic FTTB internet DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1441.19 Dodatok č. 7 k zmluve č. 1000022228 Rýchly Optic FTTB internet DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1440.19 Dodatok č. 7 k zmluve č. 200703301/6081 Základný Optic FTTB internet DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1439.19 Dohoda o urovnaní Nájomné cata – REAL, s. r. o., J. Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36432288 Stiahnuť pdf súbor
1438.19 ZMLUVA O DIELO č. 01/2019 Váženie nákladných áut na mostovej váhe v objekte kotolne Bysterec Dolný Kubín Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o., Matúškova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611907 Stiahnuť pdf súbor
1437.19 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č. GE2018/008 Špecifikácia odberných miest odberateľa G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Stiahnuť pdf súbor
1436.19 Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 Stiahnuť pdf súbor
1435.19 Zmluva o nájme nehnuteľností Prenájom pozemkov OFZ, a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36389030 Stiahnuť pdf súbor
1434.19 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom Stravovanie zamestnancov GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 Stiahnuť pdf súbor
1433.19 Poistná zmluva číslo: 080 5014263 Živelné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 Stiahnuť pdf súbor
1432.19 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu a Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet Otvorenie a vedenie bežného účtu, vydanie debetnej platobnej karty VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 Stiahnuť pdf súbor
1431.19 Zmluva o dielo Oprava balkónov na ul. Ľ. Štúra 2297 EWAstav s. r. o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 46773894 Stiahnuť pdf súbor
1430.19 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1429.19 Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie č. 01/46869867/2019 Refakturácia nákladov vzniknutých odberom elektrickej energie za veľkoodber ZEM – COM s. r. o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46869867 Stiahnuť pdf súbor
1428.19 Zmluva o združenej dodávke elektriny Elektrická energia Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 Stiahnuť pdf súbor
1366.18 Zmluva o dodávke plynu č. GE2018/008 Dodávka zemného plynu G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Stiahnuť pdf súbor
1427.19 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2020 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Valignum group, s.r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Stiahnuť pdf súbor
1426.19 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2020 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1425.19 Zmluva o dielo Oprava balkónov zo spodnej časti – osekanie starej omietky a natiahnutie novej, bytový dom Ľudovíta Štúra 2297 EWAstav s. r. o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 46773894 Stiahnuť pdf súbor
1424.19 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu (Bysterecká 9999) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1423.19 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu (Jána Ťatliaka 1783) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1422.19 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu (Matúškova 1634) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1421.19 Licenčná zmluva Projektová dokumentácia „Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS Dolný Kubín – Bysterec, projekt pre stavebné povolenie“ Ing. Vladimír Štrifler ENTEPRO s. r. o., Istebné 2788, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 Stiahnuť pdf súbor
1420.19 Zmluva o výkone správy nájomných bytov Zabezpečenie spravovania bytového fondu Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1419.19 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1418.19 Zmluva o dielo č. 01/2019 – E Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu „Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS DOLNÝ KUBÍN – Bysterec, projekt pre stavebné povolenie“ ENTEPRO s. r. o., Istebné 2788, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 Stiahnuť pdf súbor
1417.19 Poistná zmluva č. 411026813 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, SK – 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1416.19 DODATOK č. 3 k zmluve o nájme nehnuteľností c. č. 692/2013 (20108/2013) Nájom pozemkov Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1415.19 ZMLUVA O DIELO Energetický audit projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla PROEN s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 34129511 Stiahnuť pdf súbor
1414.19 ZMLUVA O DIELO Montáž, dodávka a meranie kompenzačných rozvádzačov, dodanie projektovej dokumentácie EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Stiahnuť pdf súbor
1413.19 Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní Poskytovanie poradenských služieb pri realizácii verejného obstarávania podlimitnej zákazky Modernizácia tepelných rozvodov Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, IČO: 44119313 Stiahnuť pdf súbor
1412.19 Zmluva o vykonaní audítorských služieb číslo: 190501 Audit riadnych účtovných závierok, audit údajov výročnej správy, bežné poradenstvo Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 Stiahnuť pdf súbor
1411.19 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nehnuteľností Pozemky Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1410.19 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ČINNOSTÍ Vykonávanie a zabezpečovanie činností týkajúcich sa projektu „Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS Dolný Kubín“ PROFENERG, s. r. o., Martinčekova 15, 821 01 Bratislava, IČO: 36588709 Stiahnuť pdf súbor
1409.19 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DT – 19003 Čas plnenia DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Stiahnuť pdf súbor
1408.19 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DT – 19002 Čas plnenia DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Stiahnuť pdf súbor
1407.19 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DT – 19001 Čas plnenia DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Stiahnuť pdf súbor
1406.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1405.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2019 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1404.19 Zmluva o poskytovaní servisných služieb Servisné služby spočívajúce v činnostiach potrebných na zabezpečenie prevádzkyschopnosti výroby a distribúcie tepla DISTING line, s. r. o., M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 48008206 Stiahnuť pdf súbor
1403.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 8/2019 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 Stiahnuť pdf súbor
1402.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1401.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozemkové spoločenstvo, Zámostie, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1400.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2019 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozemkové spoločenstvo, Zámostie, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1399.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50572296 Stiahnuť pdf súbor
1398.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 7/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza č. 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1397.19 ZMLUVA č. D1/2019 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1396.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 6/2019 Predaj, dodávka palivového dreva TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 Stiahnuť pdf súbor
1395.19 ZMLUVA č. D2/2019 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia DREVOMAN, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 Stiahnuť pdf súbor
1394.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 8/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov z píl N – FOREST, s. r. o., Madočany 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 Stiahnuť pdf súbor
1393.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 7/2019 Predaj, dodávka ihličnatého palivového dreva N – FOREST, s. r. o., Madočany 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 Stiahnuť pdf súbor
1392.19 ZMLUVA O DIELO – Dodávka softvér č. 270220149 Dodávka Tower servera vrátane operačného systému windows a zálohovania Synology SunSoft Plus spol. s r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Stiahnuť pdf súbor
1390.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2019 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1389.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2019 Predaj, dodávka palivového dreva Šeľo, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 Stiahnuť pdf súbor
1388.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2019 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA, Na Sihoti 1156/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 Stiahnuť pdf súbor
1387.19 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1386.19 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2019 Predaj, dodávka palivového dreva Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1385.19 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby Škubla & Partneri s. r. o., advokátska kancelária, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 Stiahnuť pdf súbor
1384.19 ZMLUVA O DIELO č. Dt-19003 „Modernizácia biomasovej kotolne Bysterec – dodávka reťazového dopravníka paliva Vecoplan typ VKU 500 – 1“ DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Stiahnuť pdf súbor
1383.19 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1382.19 ZMLUVA O DIELO č. 9Z07299M1 Rekonštrukcia kotla na biomasu Danstoker na kotolni Brezovec ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Stiahnuť pdf súbor
1381.19 ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov Nebytové priestory v areály kotolne Bysterec Anna Modelská, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32278900 Stiahnuť pdf súbor
1380.19 ZMLUVA O DIELO č. DT – 19002 Modernizácia Mar biomasovej kotolne Bysterec – SCADA DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Stiahnuť pdf súbor
1379.18 ZMLUVA O DIELO č. DT – 19001 „Modernizácia MaR biomasovej kotolne Bysterec – riadiaci systém kotlov K4, K5“ DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Stiahnuť pdf súbor
1378.19 Zmluva o vykonaní prác č. 01/2019 „Práce s kráčajúcim bagrom Schaeff HS 41M, pásovým bagrom Terex TC16 a Terex TC25“ Jozef Drengubiak, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
1377.19 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1376.19 Zmluva na štiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty – palivového dreva a odrezkov z píl Štefan Grenčík, Krasňany č. 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 Stiahnuť pdf súbor