Zmluvy 2014

Zmluvy 2014
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1090.14 KÚPNA ZMLUVA č. 40/2014 Stavba kotolne, súpisné číslo 2185 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1089.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1088.14 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1087.14 Vzájomný zápočet Jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
1086.14 HROMADNÝ DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1085.14 Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2014 Kúpna cena Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
1084.14 ZMLUVA O DIELO Výrub všetkých drevín a krovín DG ZÁHRADNÍCTVO, s. r. o., Galvaniho 16600/25D, 821 04 Bratislava, IČO: 36487627 Stiahnuť pdf súbor
1083.14 Zmluva č. P1/2014 za poskytnutie píliarskych približovacích prác Spílenie 28 ks stromov PIMAFARM, s. r. o., Veličná 122, 027 54 Veličná, IČO: 46177426 Stiahnuť pdf súbor
1082.14 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe Odborná prax žiaka Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
1081.14 Zmluva o kúpe PC/notebooku/periférneho zariadenia Notebook Premium – Lenovo Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1080.14 Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive Centralizované úložisko údajov Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1079.14 Dodatok č. 1 ku Zmluve č. Z1/2014 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Cena za dopravu Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1078.14 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2014 Kúpna cena Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
1077.14 Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva Poradenské služby COCP, s. r. o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 Stiahnuť pdf súbor
1076.14 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet Mobilný internet Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1075.14 Dodatok č. 1 ku Zmluve č. Z1/2014 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Cena za dopravu Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1074.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 Stiahnuť pdf súbor
1073.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 6/2014 Predaj, dodávka palivového dreva Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec – pozem. spol., MDD 1101, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30230144 Stiahnuť pdf súbor
1072.14 Dohoda o skončení nájomného (podnájomného) vzťahu Nájom stavby kotolňa s. č. 2185 KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 Stiahnuť pdf súbor
1071.14 DODATOK č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností Pozemky, na ktorých sa nachádza sústava tepelných zariadení Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1070.14 Certifikát o platnosti poistenia vozidla Havarijné poistenie vozidla Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Stiahnuť pdf súbor
1069.14 ZMLUVA O DIELO – Komplexná starostlivosť o informačné systémy, kancelársku techniku a softvér Komplexná starostlivosť o informačné systémy, kancelársku techniku a softvér legálne prevádzkovaný SunSoft plus spol. s r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Stiahnuť pdf súbor
1068.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1067.14 Dodatok č. 4, k zmluve č. 090301 Výkon zdravotného dohľadu bezpečnostnotechnickou službou ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
1066.14 Zmluva o dielo č. 1/2014 RE Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynových skupiny Bf (regulačné stanice plynu) a Bg (rozvod plynu) REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 Stiahnuť pdf súbor
1065.14 Zmluva o výkone správy nájomných bytov Zabezpečenie spravovania bytového fondu (J. Ťatliaka s. č. 1783, Ľ. Štúra s. č. 2297, M. Hattalu s. č. 2973, Mládežnícka s. č. 348) Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1064.14 Zmluva o výpožičke Ohňovzdorná skriňa Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1063.14 Zmluva o poskytovaní reklamy Reklama Profesionálny register s. r. o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079 Stiahnuť pdf súbor
1062.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2014 Predaj, dodávka palivového dreva Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30553504 Stiahnuť pdf súbor
1061.14 DODATOK č. 1 k zmluve o pôžičke Pôžička Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
1060.14 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a zániku doterajšieho vecného bremena Vecné bremeno DG ZÁHRADNÍCTVO, s. r. o., Galvaniho 16600/25D, 821 04 Bratislava, IČO: 36487627 Stiahnuť pdf súbor
1059.14 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2014 Kúpna cena Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
1058.14 Oznámenie o zmene zmluvy o poskytovaní NFP a Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmena zmluvy o poskytovaní NFP Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia fondof EÚ, Regionálne pracovisko Žilina, Dolný Val 20, 010 01 Žilina, IČO: 00626031 Stiahnuť pdf súbor
1057.14 Zmluva o nájme reklamných plôch č. 12120069/2015 Reklamné plochy nachádzajúce sa v priestoroch kotolne súpisné číslo 1255 ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1056.14 Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Cena ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1055.14 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Cena Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1054.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1053.14 Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1052.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Stiahnuť pdf súbor
1051.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2014 Predaj, dodávka palivového dreva Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Dlhá nad Oravou, IČO: 14224747 Stiahnuť pdf súbor
1050.14 Darovacia zmluva Peňažný dar na podporu programových cieľov: „podpora účastníkov expedície India – LADAKH“ Klub slovenských turistov ORAVA Dolný Kubín, Matúškova 32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14223881 Stiahnuť pdf súbor
1049.14 Zmluva č. Z2/2014 za poskytnutie dopravy Odvoz palivového dreva z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30553504 Stiahnuť pdf súbor
1048.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2014 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol. Zámostie, Zámostie, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1047.14 Zmluva o pôžičke Pôžička Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
1046.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2014 Predaj, dodávka drevných odrezkov VS – FOREST, s. r. o., Nová Bystrica 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 Stiahnuť pdf súbor
1045.14 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 228/2004 Prenájom pozemkov Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Stiahnuť pdf súbor
1044.14 Zmluva o dielo Výrub a odstránenie stromov Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37810669 Stiahnuť pdf súbor
1043.14 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet Mobilný internet Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1042.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1041.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1040.14 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1039.14 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1038.14 Zmluva o používaní bezpečnostnej schránky Používanie bezpečnostnej schránky Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Stiahnuť pdf súbor
1037.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2014 Predaj, dodávka palivového dreva Šeľo, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
1036.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2014 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
1035.14 Dohoda o splnení dlhu v splátkach a podmienečnom odpustení dlhu Splátky splatenia pohľadávky Spoločenstvo domu Alej slobody 1892, Aleja slobody 1892/54, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35654147 Stiahnuť pdf súbor
1034.14 Kupní smlouva č. V214/296 Dopravní řetěz, článek spojovací ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČ: 42885396 Stiahnuť pdf súbor
1033.14 Zmluva o plnom servise a údržbe č. 2014/0102 Servis a údržba – Xerox Sunsoft plus spol. s r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Stiahnuť pdf súbor
1032.14 Zmluva o nájme č. 1/2014 Prenájom časti plochy vo výmenníkovej stanici pre kompaktnú odovzdávaciu stanicu (KOST), ktorá sa nachádza na futbalovom štadióne Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
1031.14 Rámcová kúpna zmluva Tovar Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852 Stiahnuť pdf súbor
1030.14 Zmluva č. Z1/2014 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1029.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2014 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové Spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Stiahnuť pdf súbor
1027.14 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2014 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1026.14 Rámcová kúpna zmluva Odber motorovej nafty VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 Stiahnuť pdf súbor
1025.14 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu Cena Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1024.14 Výpoveď zmluvy o pripojení Zrušenie pripojenia Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1023.14 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1022.14 Zmluva o vykonaní prác Práce s kráčajúcicm bagrom a pásovým bagrom Jozef Drengubiak, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
1021.14 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2014 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
1020.14 Poistná zmluva Požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovod. zariadení UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 653501 Stiahnuť pdf súbor