Zmluvy 2012

Zmluvy 2012
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
894.12 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 43/2012 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
893.12 Reklama obchodného mena a ostatných informácií Register obchodných spoločností s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46440305 Stiahnuť pdf súbor
892.12 Poistná zmluva č. 2007006580 Škoda na majetku, živote a zdraví tretej osoby; náklady na obahoju poisteného UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 653501 Stiahnuť pdf súbor
891.12 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2012 Nebytový priestor Mgr. Peter Kubačka, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
890.12 Nájomná zmluva č. 8/2012 Výmenníková stanica V10 s. č. 1255 pre účely skladových a predajných priestorov na zatepľovanie T Mont – Sever, s. r. o., Matúškova 1645/32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44754558 Stiahnuť pdf súbor
889.12 Zmluva o dielo č. 721/2012 Vypracovanie projektu „Strecha TEHOS“ Ing. arch. Ján Kubina, ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS, Aleja slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851291 Stiahnuť pdf súbor
888.12 Dohoda o zrušení zmluvy o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí a zmluvy o kúpe prenajatých vecí Predaj technologického zariadenia na výrobu tepelnej energie pre vykurovanie bytov a objektov drevnou hmotou a prístrešok pre skládku pilín 6H ENERGO, spol. s r. o., Námestie Andreja Hlinku 48, 034 01 Ružomberok, IČO: 36414875 Stiahnuť pdf súbor
887.12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet 0 EUR Mobilný internet 0 EUR Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
886.12 Zmluva o podnájme Pozemky KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 Stiahnuť pdf súbor
885.12 Nájomná zmluva Stavba – kotolňa s. č. 2185 za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 Stiahnuť pdf súbor
884.12 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby – riešenie korporátnej agendy klienta (administrovanie fungovania spoločnosti) JUDr. Tomáš Husovský, advokát, Advokátska kancelária h&h PARTNERS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 45005214 Stiahnuť pdf súbor
883.12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet Mobilný internet Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
882.12 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 32/2012 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
881.12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
880.12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY ACE 2 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
879.12 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme pozemkov c. č. 596/2009 Cena nájomného Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
878.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
877.12 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 29/2012 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
876.12 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Poskytovanie právnej pomoci, ako aj právne zastupovanie pred súdmi, štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami Advokátska kancelária Kováčik Legal, s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Stiahnuť pdf súbor
875.12 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Ukončenie poskytovania právnej pomoci JUDr. Martin Kováčik advokát, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 7310127781 Stiahnuť pdf súbor
874.12 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme priestoru Doba nájmu Bc. Peter Kubačka, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
873.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 6/2012 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky SL Active, s. r. o., Sokolská 85, 960 01 Zvolen, IČO: 46052184 Stiahnuť pdf súbor
872.12 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2012 Kúpna cena Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
871.12 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť Platnosť zmluvy sa predlžuje o 24 mesiacov Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Stiahnuť pdf súbor
870.12 Zmluva č. D4/2012 za poskytnutie dopravy Odovz palivového dreva z miesta nakládky do miesta vyskladnenia PIMAFARM, s. r. o., Veličná 122, 027 54 Veličná, IČO: 46177426 Stiahnuť pdf súbor
869.12 Zmuva na predaj biomasy (štieky) číslo 20/2012 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
868.12 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 4/2012 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
867.12 Kúpna zmluva č. 5/2012 Rozdružovač slamy Uniball TURIEC – AGRO, s. r .o., Turčianský Ďur 34, 038 43 Turčianský Ďur, IČO: 31608469 Stiahnuť pdf súbor
866.12 Zmluva o odber odpadu Odber a preprava odpadov DETOX, s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028 Stiahnuť pdf súbor
865.12 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 11/2012 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
864.12 Úverová zmluva č. UNB 51049 – 2006 Úver Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420 Stiahnuť pdf súbor
863.12 Zmluva o dielo č. RJ/26/2012 Uskutočnenie stavebných prác s názvom „Prekládka KOST v ZŠ Nemocničná Dolný Kubín Brezovec) RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31718990 Stiahnuť pdf súbor
862.12 Zmluva o dielo č. RJ/25/2012 Uskutočnenie stavebných prác s názvom „Meranie dodávkového tepla pre Dolnooravskú nemocnicu“ RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31718990 Stiahnuť pdf súbor
861.12 Kúpna zmluva č. 1/B/2012 Nákladné vozidlo PV3S nosič kontajnerov ENVIREX, s. r. o., Rezedova 20, 821 01 Bratislava, 2 IČO: 45471533 Stiahnuť pdf súbor
860.12 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie nájomnej zmluvy Telefónica Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Stiahnuť pdf súbor
859.12 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201219022 Certifikát verejného kľúča a certifikačné služby Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Stiahnuť pdf súbor
858.12 Poistná zmluva č. 411015014 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
857.12 Dodatok č. 3 k ZMLUVE Vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
856.12 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov cata – REAL, s. r. o., J. Ťatliaka 1784/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36432288 Stiahnuť pdf súbor
855.12 Zmluva o dielo č. 714/2012 Vypracovanie projektu „Prepojovací teplovod Bysterec – Brezovec“ Ing. arch. Ján Kubina, ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS, Aleja slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851291 Stiahnuť pdf súbor
854.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
853.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 6/2012 Predaj, dodávka palivového dreva Komposesorát obec Revišné pozemkového spoločenstva Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 30231795 Stiahnuť pdf súbor
852.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber pilín č. 2/2012 Predaj, dodávka pilín Slovlepex, a. s., Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31625509 Stiahnuť pdf súbor
851.12 Kúpna zmluva č. 17/2012 Pozemky AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Stiahnuť pdf súbor
850.12 Kúpna zmluva Súbor strojov a zariadení (hnuteľných vecí) tvoriaci technologické komplexy teplovodných odovzdávacích staníc AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Stiahnuť pdf súbor
849.12 Dodotak k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
848.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok v zmysle Obchodného zákonníka Vzájomné započítanie pohľadávok AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Stiahnuť pdf súbor
847.12 Zmluva o zabezpečovaní environmentáneho poradenstva Komplexné environmentálne služby COCP, s. r. o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 Stiahnuť pdf súbor
846.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 5/2012 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Filip Čillo, Dražkovce 129, 038 02 Dražkovce, IČO: 48700757 Stiahnuť pdf súbor
845.12 KÚPNA ZMLUVa na predaj a odber pilín č. 1/2012 Predaj, dodávka pilín R. S. – Píla, s. r. o., Veličná 192, 027 54 Veličná, IČO: 44813651 Stiahnuť pdf súbor
844.12 Nájomná zmluva č. 4/2012 Prenájom časti plochy vo výmenníkovej stanici pre kompaktnú odovzdávaciu stanicu (KOST), ktorá sa nachádza na futbalovom štadióne Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
843.12 Licenčná zmluva Súhlas na použitie účelových digitálnych farebných ortofotomáp GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31595537 Stiahnuť pdf súbor
842.12 Darovacia zmluva Peňažný dar na podporu programových cieľov na podujatie „5. ročník Oravského cyklomaratónu v Dolnom Kubíne“ CYKLOKLUB Dolný Kubín, M. R. Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42064465 Stiahnuť pdf súbor
841.12 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 3/2012 Časové obdobie dodania a cena ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
840.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2012 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
839.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2012 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové Spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
838.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2012 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
837.12 Zmluva o zriadení a využívaní služby HOMEBANKING „Homebanking“ Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00151653 Stiahnuť pdf súbor
836.12 Dodatok č. 1 k zmluve č. 05K112063 Cenové a platobné dojednania (faktúry – papierová forma) DOXX – stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Stiahnuť pdf súbor
835.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok v zmysle Obchodného zákonníka Vzájomné započítanie pohľadávok TRIDES, s. r. o., Aleja slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45440522 Stiahnuť pdf súbor
834.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
833.12 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2012 Cena Commercio, s. r. o., Podzámčok 158, 962 61 Podzámčok, IČO: 44944586 Stiahnuť pdf súbor
832.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2012 Predaj, dodávka drevných odrezkov František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
831.12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Služba T – Mobile mobilný internet Mobilný internet Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
830.12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
829.12 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 5/2012 Predaj, dodávka palivového dreva Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 14224747 Stiahnuť pdf súbor
828.12 Zmluva č. 3/2012 o umiestnení telekomunikačných zariadení zariadenia a prevádzke telekomunikačnej siete Súhlas správcu budovy s umiestnením (výstavbou) a prevádzkou telekomunikačnej siete budove (Ľ. Štúra 2297) DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
827.12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
826.12 Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení zariadenia a prevádzke telekomunikačnej siete Súhlas správcu budovy s umiestnením (výstavbou) a prevádzkou telekomunikačnej siete budove (M. Hattalu 2973) DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
825.12 Žiadosť o uloženie stavebného materiálu Dočasné uloženie stavebného materiálu na paletách v objekte BK Bysterec Fyzická osoba, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
824.12 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2012 Cena František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
823.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
822.12 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Peter Zemko, súkromné stredné odborné učilište s. r. o., SNS 1202/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31596495 Stiahnuť pdf súbor
821.12 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 4/2012 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
820.12 Zmluva č. D/2012 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
819.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2012 Predaj, dodávka palivového dreva ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
818.12 Dodatok č. 2 k Zmluvám o dodávke plynu Zmena spôsobu oceňovania Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
817.12 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
816.12 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
815.12 Zmluva o dielo č. 1/2012 Stavebné práce s názvom „Zvýšenie oporných stien skladu paliva – BK Bysterec/severozápadná a juhozápadná stena“ ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Stiahnuť pdf súbor
814.12 Zmluva č. D1/2012 za poskytnutie dopravy Odovz palivového dreva z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Drevoman, s. r. o., Na sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 Stiahnuť pdf súbor
813.12 ZMLUVA o zriadení vecného bremena Vecné bremeno Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie Požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO: 37809369 Stiahnuť pdf súbor
812.12 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2012 Cena WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Stiahnuť pdf súbor
811.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2012 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Commercio, s. r. o., Podzámčok 158, 962 61 Podzámčok, IČO: 44944586 Stiahnuť pdf súbor
810.12 Zmluva o pôžičke Záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi bezúročne peňažné prostriedky vo výške 3 000 EUR Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
809.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 4/2012 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
808.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2012 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
807.12 Darovacia zmluva Technologické zariadenie – hnuteľná vec (plynová kotolňa) Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
806.12 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena Výlučný vlastník nehnuteľnosti Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 Stiahnuť pdf súbor
805.12 Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností Nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu Slovpanel, a. s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 31634770 Stiahnuť pdf súbor
804.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2012 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Stiahnuť pdf súbor
803.12 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2012 Predaj, dodávka palivového dreva Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 17060681 Stiahnuť pdf súbor
802.12 Zmluva o vykonaní prác Práce s kráčajúcim bagrom a pásovým bagrom Jozef Drengubiak, M. Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
801.12 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2012 Cena František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
800.12 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3 DO a PD/2012 na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva Cena František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
799.12 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220021 Platobné podmienky a fakturácia ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
798.12 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 3 DO a PD/2012 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
797.12 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2012 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty Biopalivo, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 Stiahnuť pdf súbor
796.12 Dodatok č. 2 k zmluve č. D3/2011 za poskytnutie dopravy Cena Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
795.12 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Pozemky Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 Stiahnuť pdf súbor
794.12 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 2 DO a PD/2012 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty Ľubomír Kováčik Autodoprava, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 Stiahnuť pdf súbor
793.12 Nájomná zmluva č. 1/2012 Prenájom dvoch pozemkov v objekte PD Veličná PD Veličná, IČO: 00191205 Stiahnuť pdf súbor
792.12 Nájomná zmluva č. 1/2011 Prenájom dvoch pozemkov v objekte PD Veličná PD Veličná, IČO: 00191205 Stiahnuť pdf súbor
791.12 KÚPNA ZMLUVA Technologické zariadenie – hnuteľné veci (kotle) Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
790.12 DOHODA o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok CATA-REAL, s. r. o., J. Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36432288 Stiahnuť pdf súbor
789.12 Dodatok č. 1 zmluvy o používateľskej licencii na programové vybavenie spoločnost BE – SOFT a. s. Softvérový produkt – počítačové programové vybavenie BE – soft, akciová spoločnosť, Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36191337 Stiahnuť pdf súbor
788.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2012 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
787.12 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 20/2011 Predaj energetickej štiepky (externej) SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
786.12 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 19/2011 Predaj energetickej štiepky (externej) SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
785.12 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 18/2011 Predaj energetickej štiepky (externej) SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
784.12 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
783.12 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 17/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
782.12 Zmluva č. 1/2012 o zverení majetku do správy Zabezpečenie spravovania bytového fondu Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor