0
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2018

§5a Povinne zverejňovaná zmluva „(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“ §5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty: Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2011 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2012 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2013 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2014 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2015 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2016 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2017 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2018 Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2019 Objednávky 2018: Faktúry 2018: Zmluvy 2018: